Grips

Fi Grip

In an ENTJ

In an ESTJ

Fe Grip

In an INTP

In an ISTP

Ti Grip

In an ENFJ

In an ESFJ

Te Grip

In an INFP

In an ISFP

Ni Grip

In an ESFP

In an ESTP

Ne Grip

In an ISFJ

In an ISTJ

Si Grip

In an ENFP

In an ENTP

Se Grip

In an INFJ

In an INTJ